1. Generalno

 

1.1. Ove odredbe uslova korištenja čine dio Ugovora između Inservio d.o.o. (inservio.org) i bilo kojeg korisnika, a odnosi se na sve prateće ponude i usluge koje nudi i pruža Inservio d.o.o. (inservio.org)

1.2. Svojim pristankom (pismenim ili elektronskim) ili samim korištenjem usluga Inservio d.o.o. (inservio.org), Korisnik prihvata ove odredbe i uslove korištenja zajedno sa svim elementima ugovora Inservio d.o.o. (inservio.org).

 

2. Prednosti i prava  Inservio (inservio.org)

 

2.1. Inservio d.o.o.(inservio.org) pruža sve usluge koje su navedene na web stranici i  daje  veliku važnost kontinuiranom pružanju svojih usluga bez ikakvih problema i prekida unutar svojih raspoloživih resursa.

2.2. Inservio d.o.o. (inservio.org) će povremeno vršiti servisne radove  na održavanju infrastrukture o čemu će Korisnik svakako biti obaviješten ranije.

2.3. Inservio paketi su podložni promjenama i Inservio d.o.o. (inservio.org) može promijeniti sadržaj paketa u bilo koje vrijeme. O svim promjene Korisnik će biti blagovremeno obaviješten  putem zvaničnih vijesti na web stranici www.inservio.org i putem  e-maila.  O promjenama cijena paketa, procedura oko otkaznog roka je definirana i navedena u stavu 4.4.

2.4. Ukoliko Inservio d.o.o. (inservio.org) uoči nezakonito korištenje usluge i neprimjeren sadržaj na web stranici Korisnika, Inservio zadržava pravo obustaviti pružanje usluga na neodređeno vrijeme ili trajno raskinuti Ugovor bez predhodne najave i bez naknade.

Neprimjerenim  sadržajem se smatra:

 • Ugrožavanje ili povreda nečijih ličnih prava;
 • Vršenje povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;
 • Vršenje djela nelojalne konkurencije;
 • Vršenje povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine;
 • Vršenje krivičnog djela ili privredni prestup i
 • Vršenje povreda Ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacijskoog prava kao i Kodeksa ponašanja na internetu.

 

3. Odgovornosti i obaveze Korisnika

 

3.1. Korisnik se slaže da će koristiti usluge Inservio d.o.o. (inservio.org) za posjedovanje svoje web stranice prikladnog sadržaja i za povezane funkcije e-pošte. To posebno uključuje podatke koji nisu direktno povezani sa web stranicom (npr. software, muzika, filmovi ili rezervne kopije eksternih podataka).

3.2. Korisnik je odgovoran za informacije koje se mogu prenositi ili obrađivati i s kojim on može komunicirati sa trećim stranama, uz pristanak Inservio d.o.o. (inservio.org), te distribuirati ili zadržati iste za preuzimanje. Korisnik je također odgovoran za navođenje svojih informacija online, posebno linkova. 

3.3. Korisnik je obavezan štititi svoje podatke od neovlaštenog pristupa i sabotaže od strane trećih osoba na najbolji mogući način. Korisnik je također obavezan da ažurira svoj softver i redovno instalira ažuriranja.

3.4. Inservio d.o.o. (inservio.org) će  poduzimati odgovarajuće mjere za sprečavanje automatskog prikupljanja ili prenosa neželjenih sadržaja, i posebno će biti zaštićene knjige gostiju, blogovi i kontakt forme .

 3.5. Nisu dozvoljeni/e ni:

 • Usluge koje se odnose na IRC odnose;
 • Programi koji, u odnosu na prosječne korisnike, opterećavaju procesore (npr., bots, P2P software, voip software, game serveri , emulacija terminala , chat skripte, proxy skripte, neispravne ili loše kreirane aplikacije);
 • Resursno-intenzivna preuzimanja koje mogu izazvati pretjerano dosta prometa u odnosu na prosječnog korisnika. 
 • Software u pozadini i 
 • Game browser. 

 

Korisnik mora kontinuirano voditi računa da li su izvori sadržaja na njegovoj  web stranici pogodni za shared hosting okruženje, a ako se nalazi u nedoumici  treba se obratiti Inservio d.o.o. (inservio.org).

 

 3.6. Inservio d.o.o. (inservio.org) zadržava pravo da prekine pružanje usluga bez predhodne najave ukoliko website ili korišteni programi  ugrožavaju sigurnost, integritet i dostupnost mreže, servera, softvera ili podataka - bilo od strane Korisnika ili uzrokovane od trećih stranki.

 3.7. Nezakonitim sadržajem se također smatra:

 • pornografski, seksualno orijentirani , nemoralni i erotski pisani sadržaji, zvuk ili video snimke takvog sadržaja;
 • diskriminacija i politički orijentiran pisani sadržaj, zvuk ili video snimke koji pozivaju na nacionalnu mržnju, nasilje i rat;
 • Generalno pozivanje na činjenje nasilja prema sebi ili drugima; 
 • Kršenje autorskih prava, srodnih prava, pravo pečata, ili drugih intelektualnih prava; 
 • Izazivanje ili davanje smjernica za kriminalno ponašanje;
 • Povreda prava privatnosti i
 • Klađenje ili igre na sreću;

 

3.8. Masovno slanje neželjene elektronske pošte (čak i [opt-out]) je zabranjeno. 

Korisnik  se obavezuje da neće koristiti bilo kakve alate ili metode za skladištenje, ponudu ili preporučivati masovno slanje neželjene elektronske pošte. On se također obavezuje da neće koristiti takve ili slične metode na Inservio d.o.o. (inservio.org) hostingu, čak i ako se to radi preko stranih sistema. 

Kršenje ove odredbe dovodi do raskida Ugovora bez predhodne najave i bez naknade.

3.9. Korisnik je dužan da  Inservio d.o.o. (inservio.org) prijavi bilo kakve greške i prekide naručenih usluga i da eventualno podrži Inservio d.o.o. (inservio.org) u otklanjanju grešaka I kvarova  ukoliko je to moguće. 

Korisnik snosi troškove uklanjanja kvarova ukoliko  je Korisnik sam inicirao istragu, a uzrok kvara je predhodno nastao zbog nedostataka znanja rukovođenjem korisnikove opreme.

 3.10. Korisnik snosi troškove registracije njegove domene i u vezi s tim, on nema pravo ništa potraživati od Inservio d.o.o. (inservio.org).

 3.11. Korisnik vodi računa o svojim pristupnim podacima i ne dijeli ih s drugim ljudima. Lozinke su promjenjive ovisno o korisnikovoj potrebi.

 3.12. Korisnik je dužan da uvijek obavijesti Inservio d.o.o. (inservio.org) o svakoj trenutnoj promjeni svojih podataka. Inservio d.o.o. (inservio.org) zadržava pravo da obustavi ili da raskine Ugovor bez prethodne najave i bez naknade, ukoliko više ne može da ustupi u kontakt sa Korisnikom.

Korporativni klijenti moraju navesti odgovorne osobe za kontakt. 

Korisnik obavezuje da će uvijek biti dostupan putem e-mail adrese jer Inservio d.o.o. (inservio.org) može slati veoma bitne informacije na korisnikovu e-mail adresu.

Inservio d.o.o. (inservio.org) se ne smatra odgovornim ukoliko treće stranke zloupotrijebe korisnikove podatke.

 

4. Naknade, fakturisanje i način plaćanja

 

4.1. Korisnikova obaveza plaćanja nastaje od dana aktiviranja pristupa njegovom web hosting nalogu.

4.2. Inservio d.o.o. (inservio.org) proslijeđuje Korisniku fakturu za svaki mjesec unaprijed.  Faktura mora biti plaćena unutar navedenog perioda na fakturi.

4.3. Ukoliko Korisnik krši pravila Člana 4.2., Inservio d.o.o. (inservio.org) zadržava pravo da na neplaćene fakture zaračunava zakonske zatezne kamate.

4.4. Inservio d.o.o. (inservio.org) zadržava pravo promjene cijena paketa bilo kada. Svako povećanje cijena će biti blagovremeno tako da Korisnik može raskinuti Ugovor u skladu sa ranije utvrđenim rokom. Bez pismenog obavještenja Korisnika, svaka promjena cijena paketa nije tačna.

 

5. Garancija i odgovornost

 

5.1. Garancija i odgovornost Inservio d.o.o. (inservio.org)

5.1.1. Inservio d.o.o. (inservio.org) preuzima odgovornost  za neometano pružanje usluga svojim korisnicima. Međutim,  Inservio d.o.o. (inservio.org) ne garantira neometano pružanje usluga usljed nepredviđenih situacija (nabrojati koje….)

5.1.2. U slučaju da se kvar desio krivicom Inservio d.o.o. (inservio.org), sve troškove održavanja snosi Inservio d.o.o. (inservio.org).

5.2. Garancija i sigurnost Korisnika

5.2.1. Korisnik preuzima svu odgovornost za vođenje svog web hosting naloga nakon dobijanja pristupnih podataka.

 

 

6. Backup baze podataka, zaštita podataka i povjerljivost 

 

6.1. Korisnik je odgovoran za zaštitu svoje baze podataka. Inservio d.o.o. (inservio.org) spašava korisnikovu bazu podataka na dnevnom nivou, ali nije odgovoran za gubitak njegovog backup-a.

Za datoteke iznad 50MB nosivosti, Inservio d.o.o. (inservio.org) ne garantuje sigurnost. Ovo ne uključuje MySQL baze podataka.

6.2. Inservio d.o.o. (inservio.org) neće prodavati podatke svojih korisnika trećim strankama i prosljeđivati ih dalje. Međutim, Inservio d.o.o. (inservio.org) uzima svako pravo da ustupi podatke svojih korisnika na zahtjev trećih strankki (npr. pravne institucije i sl.).

6.3. Inservio d.o.o. (inservio.org) će uvijek nastojati u ekonomsko razumnim, tehnički odgovarajućim i izvodljivim mjerama da osigurava pružanje svojih usluga.

6.4. Korisnik prihvata mogućnost da njegovi lični podaci mogu biti iskorišteni za marketinške promocije (npr. promocija novih produkata i online usluga) Inservio d.o.o. (inservio.org) ili od naših odabranih partnera.

Svi lični podaci će uvijek biti povjerljivi.

 

 

7. Povjerljivost

 

7.1. Obje ugovorne strane tretiraju sve informacije isključivo povjerljivim i svaka informacija razmijenjena među ugovornim stranama smatra se povjerljivom. 

 

8. Ostali generalni uslovi i procedure  

 

8.1. Ugovor između Inservio d.o.o. (inservio.org) i Korisnika se potpisuje na neodređeno vrijeme, a odnosi na period od godinu dana što znači da ako Korisnik ne otkaže Ugovor u doglednom roku, isti se prećutno produžava.

8.2. Ukoliko se otkazivanje korisnikovog Ugovora prolongiralo nego predviđeno, Inservio d.o.o. (inservio.org) snosi sve troškove i storniranje  fakture u našem sistemu.

8.3. Nakon isteka Ugovora, svi podaci brišu. Korisnik je dužan da povremeno radi backup svojih podataka. U slučaju iznenadnog prekida Ugovora, svi podaci se brišu nakon 10 dana od dana prestanka važenja Ugovora.

 

9. Ostalo

 

9.1. Svaka promjena iIi dodaci ovim Uslovima korištenja su važeći i Inservio d.o.o. (inservio.org) ih može uređivati bilo kada. Korisnikova jedina dužnost je da povremeno provjerava Uslove korištenja.

9.2. Za sve sporove koje Inservio d.o.o. (inservio.org) i Korisnik ne mogu sporazumno riješiti, nadležan je sud u Zenici.

 

Ažurirano dana 07/05/2014 ( v 1.0 )